فسیل شناسی
فسیل شناسی
گياهان
مهره داران
پروتيستا
اثر فسيل ها
بى مهرگان
  دوره های زمین شناسی

  پلئيستوسن
  پليوسن
  ميوسن
  اليگوسن
  ائوسن
  پالئوسن
  کرتاسه
  ژوراسيک
  ترياس
  پرمين
  کربونيفر
  دونين
  سيلورين
  اردوويسين
  کامبرين
 • مهره داران
 • مهره داران(Vertebrate)  شامل ماهى ها، پرندگان، پستانداران و غيره مى باشند و گروه بسيار متنوعى از جانوران را تشکيل مى دهند. آنها داراى اندازه و اشکال متفاوتى هستند ک از 8 ميلى متر در ماهى تا دايناسور Argentionosauus به طول 42 متر متغير است. آنها در همه نوع زيستگاهى ، از درياى عميق گرفته تا هوا، از منطقه استوايى گرفته تا قطب شمال زندگى مى کنند. برخى از آنها فقط پوست دارند، ولى برخى ديگر مو، پر، فلس، يا ساير پوششها را دارا هستند. مهره داران، طنابدارانى داراى ستون مهره ها هستند، و ثبت فسيل آنها به کامبرين بر مى گردد.

  تبصره: وابستگان طنابداران در Hemichordates و chordates توضيح داده شده است.  اولين آثار شناخته شده فسيل: کامبرين

  آخرين آثار شناخته شده فسيل:کواترنرى (داراى وابستگان زنده هستند)

   

   
 • زیرمجموعه ها

 •   پستانداران
    دوزيستان
    خزندگان
    ماهى ها
   
  copyright 2007-2008, all right reserved. Geological Survey of Iran