GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR
 
English    
صفحه اصلي| تماس با ما| راهنما
    ورود اعضا
شناسه کاربری
کلمه عبور
- گزارشها
 
نام نويسنده : ناصر عابديان
تاريخ نشر : بهمن 1387
نام گروه : ژئوشيمى
عنوان : گزارش پى جويى به روش اکتشافات ژئوشيميايى 1:25000 در محدوده سلفچگانII
شرح مختصر :
منطقه مورد مطالعه به وسعت 40کیلومتر مربع در برگیرنده ارتفاعات سخت حصار در جنوب باختر سلفچگان قرار دارد
شرح کامل:

اهداف پروژه و روش کار

برای اجرای پروژه پی جویی به روش اکتشافات ژئوشیمیایی (مقیاس 1:25000) در محدوده سلفچگان II،نقشه زمین شناسی 1:100000و توپوگرافی با مقیاس 1:25000 خریداری گردید.بر اساس وضعیت حوضه آبریز و اطلاعات ژئوشیمیایی ناحیه ای ،زمین شناسی ومغناطیس سنجی هوایی محل نمونه های ژئوشیمی آبراهه ای و کانی سنگین طراحی گردید.با نهایی شدن نقشه نمونه برداری و تایید کارفرما عملیات نمونه برداری انجام پذیرفت.تمامی نمونه های برداشت شده خشک و آماده شده و سپس به آزمایشگاه ارسال شد.این آماده سازی شامل عبور نمونه ازالک های 80- مش و نمونه های کانی سنگین از الک20- مش است.

با توجه به داده های موجود به طور کلی اهداف مورد نظر از اجرای این پروژه به شرح زیر می باشد:

  • معرفی نواحی پتانسیل دار برای اکتشاف تفصیلی تر.
  • معرفی الگوهای اکتشافی برای این زون اکتشافی با هدف پی جویی ذخایر طلا و مس.
  • معرفی اندیس های جدید معدنی.

از مهمترین هدفهای پروژه بررسی ناهنجاری عنصرهای ژئوشیمیایی گوناگون به خصوص طلا و عنصرهای پاراژنز و ارتباط ناهنجاری های ژئوشیمیایی با زون های دگرسانی درناحیه  اکتشافی،تعیین نوع و نحوه پراکنش این فلزات در سنگ های دگرسان منطقه به منظور دستیابی  به یک خط مشی صحیح و اصولی در امر پی جویی و اکتشافات بعدی و بالاخره برداشتهای نیمه تفصیلی از دایک های قطع کننده محدوده دگرسانی به منظور بررسی وضعیت کانی سازی عناصر پاراژنز است.

در انجام پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی محدوده سلفچگان II جنوبی به طور خلاصه همواره هدف ها ی زیر مد نظر بوده است:

1-ترسیم نقشه های ژئوشیمیایی برای عنصرهای مهم ژئوشیمیایی زیر:

Ag,As,Au,Ba,Cd,Cu,Fe,Hg,Mn,Mo,P,Pb,S,Sb,Sn,Ti,V,W&Zn

2- ترسیم نقشه های کانی سنگین

3- بررسی و کنترل ناهنجاری های ژئوشیمیایی با برداشت ،مطالعه و بررسی نمونه های مینرالیزه و دگرسانی

4-مشخص نمودن مناطق یا پتانسیل معدنی برای مرحله بعدی اکتشاف با تلفیق اطلاعات ژئوشیمیایی،دگرسانی،کانه زایی وداده های مربوط به نمونه های کانی سنگین و شناسایی زون های کانی ساز و ارائه مشخصات صحرایی آنها


منطقه مورد نظر اکتشاف به دلیل گسترش زون های دگرسانی از دیرباز مورد توجه بسیاری از زمین شناسان واقع شده است .محدوده مطالعاتی بخشی از زون طلادار ساوه – کاشان- نائین است.مهمترین کارهای اکتشافی پیشین در ناحیه به شرح زیر است:

1- تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:100،000سلفچگان – خورهه توسط س.علایی مهابادی

2-اکتشافات ژئوشیمیایی و کانی سنگین در ورقه 1:100000سلفچگان توسط حمید رضا ایزدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

3- اکتشاف کانسارهای طلا درجنوب و جنوب باختر منطقه مورد اکتشاف توسط شرکت ریوتینتو که بخشی از آن درحال اجراست.

 

 زمین شناسی منطقه

 جایگاه زمین شناسی

این منطقه ا زلحاظ تکتونیکی درزون ایران مرکزی و در زیرزون ارومیه –دختر قرار گرفته است(شکل 2-1) .د ر میوسن پیشین (آکی تانین) دریا پیشروی و همزمان با رسوبگذاری ،ولکانیسم شروع به فعالیت کرده دردنباله آن این فرآیند در محدوده مورد مطالعه د رمیوسن پسین،ادامه یافته جنبش های فشاری میوسن-پلیوسن باعث چین خوردگی،شکستگی،تغییر شرایط رسوب گذاری و شکستگی های کششی ،ولکانیسم وگسل های امتداد لغز شده اند.روند کلی چین خوردگی ها ی منطقه بجز نهشته های رسوبی آتشفشانی کوه سخت حصار با روند شمال خاوری- جنوب باختری می باشد که از راستای زاگرس پیروی می کند(آقانباتی،1383).

 

چینه شناسی منطقه

از دیدگاه چینه شناختی ورقه 1:100000 سلفچگان –خورهه بخشی از پهنه ساختاری ایران مرکزی است و سنگ آهکی پرمین ،نهشته های مزوزوئیک ،سنگ رسوبی و آتشفشانی ترشیری و گنبدهای نفوذی مربوط به این دوره ها همراه با نهشته های کواترنری را در برمی گیرد.شکل 2-3،نقشه زمین شناسی رقومی محدوده مورد مطالعه را نشان می دهدکه برگرفته ازبرگه 1:100000 سلفچگان –خورهه می باشد.واحدهای مربوط به محدوده پروژه سلفچگان IIشامل واحدهای ذیل می باشد که از قدیم به جدید عبارت است از(برگرفته از ورقه یکصدهزارم سلفچگان –خورهه).

واحدهای زمین شناسی میوسن

واحد مارن و آهک ماسه ای- سیلتی(M1m)

این واحد درخاور منطقه مورد مطالعه گسترش دارد و در برگیرنده مارن سبز تیره دربخش زیرین و مارن قرمز با میان لایه های سنگ آهک ماسه ای –سیلتی د ربخش بالایی به ضخامت 10- 8متر می باشد.این واحد بگونه هم شیب بر روی واحد زیرین خود جای دارد و بطور تدریجی به واحد بالایی تبدیل می شود .ضخامت کلی آن نزدیک به 1200 تا900 متر است.نام گذاری بخش ماسه- سیلتی سنگ آهک ها به روش ویلیامز(1975)  انجام گرفته و نوع آن سنگ آهک ماسه ای سیلتی است و ترکیب بخش سیلتی آن کوارتز و فلدسپات است و نزدیک 20 تا 30درصد از سنگ را پدید آورده است.آهک 50 درصد ازساختمان سنگ را در برمی گیرد.

بررسی های فسیل شناسی برروی مارن ها ی ا ین واحد سن آنرا میوسن پیشنهاد نموده است.

واحد توف آندزیتی- تراکی آندزیتی(MP7)

این واحد تقریبا درتمام برگه گسترش دارد و در برگیرنده لاپیلی توف و توف برش خاکستری تیره است که در بخش بالایی واحد M1m به گونه میان لایه و سرانجام به هم گونه هم شیب آنرا می پوشاند .ستبرای آن نزدیک به 1200متر است.متن توفی این واحد یک کریستال توف شیشه ای آندزیتی – تراکی آندزیتی است.بافت آن ویتروکلاسیک می باشد وترکیب کانی شناختی آن پلاژیوکلاز از نوع لابرادور- آدزین،پیروکسن،آمفیبول،کلریت،کلسیت،کوارتز وکانی اپاک است.فرآیند دگرسانی دراین سنگ درواکنش های تبدیل پیروکسن به آمفیبول و سپس به کلریت و کوارتزو تبدیل پلاژیوکلاز(لابرادور-آندزین)به آلیت و سپس کلریت ،کلسیت،کوارتز دیده می شود.کانی های اپاک از راههای گوناگون زیر در این سنگ پدید آمده اند.

1-همراه کانی های اصلی


2-تجزیه کانی های مافیک

3-هجوم محلول های هیدروترمال به درون سنگ

واحد آبرفت های قدیمی Q1

نهشته های آبرفتی کهن کوهپایه ای هستند و د ربگیرنده کنگلومرای سس با سیمان ماسه ای به رنگ کرم تا خاکی.ضخامت این کنگلومرا متغیر و از چند مترتا 100 مترمی باشد.شیب آن افقی است و گاهی بنابرتوپوگرافی نخستین کمی مایل می شود.

واحد آبرفت های جدید Q2

آبرفت های جوان دشت،که نسبت به آبرفت کهن ا زبلندای کمتر و گسترش بیشتر برخوردارند و از سیلت و رس کرمی تا خاکی رنگ که فرآورده نهشته های قدیمی به ویژه آبرفت های کهن است تشکیل می شود.


کلید واژه ها
متامورفیسم    زمین ساخت    قم    آنومالی    سلفچگان    پرکامبرین    ژئوشیمی   
مطالب مرتبط
 پرسش و پاسخ
     
 گزارشها
     گزارش اکتشافات ژئوشيميائى ناحيه اى در ورقه يکصد هزار اسپکه
     اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه آق دربند در مقیاس 1:100000
ديگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4 5 6